در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی

حسرت بزرگی است ، زمانی که بفهمی به اندازه سنت ، زندگی نکردی