در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی

دانش یعنی اینکه بدانی چه بگویی ، اما خرد یعنی بدانی چه هنگام آن را بگویی