دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی

از حکیمی پرسیدند چرا هیچ از عیب مردم سخن نمیگویی حکیم گفت : هنوز از محاسبه عیب های خوده فارغ نشده ام تا به عیب های دیگران بپردازم.