دانشگاه آزاد اسلامی مرکز بین المللی بندر انزلی

 
نه موفقیت قطعی است و نه شکست دائمی
برنده واقعی کسی است که به پیروزی مغرور نگردد و از شکست نا امید نشود
برای بهتر بودن دائم در تلاش باشید